Andrahandsuthyrning

Om du/ni vill hyra ut din/er lägenhet i andrahand så skicka ett mail till styrelsen, robert.kerje@gmail.com, med

  • önskad hyrestid
  • skäl för uthyrningen
  • hyresgäst (namn, mobilnr, email, kort beskrivning vem det är)
  • dina/era kontaktuppgifter under uthyrningen (email, mobilnr)

Föreningen har en liberal inställning till andrahandsuthyrning så länge hyresgästen sköter sig. Det finns dock ett antal tumregler som styrelsen tillämpar:

  • Man bör ha varit bosatt i lägenheten minst ett år för att få hyra ut den.
  • Man bör inte hyra ut sin lägenhet mer än 50 % av den samlade tiden man äger den.
  • Godkännande för uthyrning lämnas för en första period om minimum tre månader och maximum två år. Vid förlängning kan godkännande lämnas för maximalt ett år i taget.

Notera att skyldigheter som åligger medlemmar vad gäller gårdsstädning etc kvarstår. Lämpligen kan andrahandshyresgästen utföra dessa skyldigheter i ditt/ert ställe. Vad gäller stämmobeslut och liknande bör du/ni säkerställa deltagande genom att antingen själv/själva medverka eller utse ombud i enlighet med gällande stadgar.

Föreningen tar ut en månatlig avgift för den som hyr ut i andra hand. Avgiften är PBB/120 kr/mån (2021:397 kr/mån).