Kort historik

Fastigheten Nebulosan 19 bildades 9 juli 1884, enligt beslut av Stockholms stad, som en tomt på 9 116 kvadratfot, genom avstyckning från tomterna Nebulosan 10, Amsterdam 1 och Röda Berget 46.

Byggnaden uppfördes 1884-1887, efter osignerade ritningar.

Byggherrar var (1) snickarmästaren Andreas Brundell (1846-1935) och (2) fabrikören Peter Naumburg (1841-1902).

Brundell erhöll bygglov 1884, inledde bygget men gick i konkurs i november 1885, innan byggnaden var klar. Byggarbetet fortsatte under konkursförvaltarens försorg och fastigheten såldes sedan på exekutiv auktion i juni 1886 till Naumburg, som slutförde arbetet.

Fastigheten genomgick en större renovering under 1930-1931, med en genomgripande ombyggnad av samtliga våningsplan omfattande bl. a. VC, badrum, kök och centralvärme. I gathuset byggdes hiss och ny entré, samtidigt som bottenvåningens fasad förenklades. Gathusets vind byggdes om till lägenheter och en våning byggdes till på gårdshuset i hörnet mot gathuset.

Brf Nebulosan 19 förvärvade fastigheten 1988 i samband med ett arvskifte efter tidigare ägare.

Under föreningens första 25 år gjordes omfattande ombyggnader och renoveringar i olika omgångar, bl. a. stambyte för el-, vatten- och avlopp (1991-1993), gårdsupprustning med ny beläggning och nya planteringar, byggnad av balkonger och uteplatser (2002-2004) och ombyggnad av gårdshusets råvind till bostadsyta (2013).

Föreningen har sedan 2011 gjort omfattande investeringar för att sänka fastighetens energikostnader, bl a ny undercentral, nya stamventiler, nya radiatorventiler och termostater, ny vindsisolering, byte av innerglas till energi/bullerglas, temperaturreglering med innegivare och byte till bergvärme.

I fastigheten finns idag 27 bostadsrättslägenheter och två hyreslokaler.