Underhållshistorik

År Större underhållsåtgärder
   
1884-1887 Byggnadsår
   
1930-1931 Ombyggnadsår
  Bygge takvåningar
  Lägenhetssammanslagningar
  Installation hiss
  Fasadförenkling bv
  Värmecirkulationsystem
  VC
  Avloppsstammar
  Tappvattenstammar
  Elstigare
   
1988 Brf-förvärv
   
1991-1992 Nya avloppsstammar
  Nya tappvattenstammar
  Nya elstigare
  Ommålning tak
   
1993 Trapphusrenovering
  Ommålning fönster
   
1994 Byte hissmaskin
   
1995 OVK
  Renovering hisskorg
   
2002-2003 Gårdsombyggnad
  Ny mur mot Västmannagatan
  Byggnad balkonger/uteplatser
   
2004 Ommålning gårdshustak
   
2005 Nytt tak gathus
  Fönsterrenovering
   
2006 Fönsterrenovering
  Renovering gatufasad
  Renovering takterrass mot gatan
  Renovering tvättstugefasad
  Ommålning bv trapphus i gathus
   
2007 Byte av hisslinor mm
   
2008 Energideklaration
   
2009 Inst. avjoniseringsutr. i värmesystemet
  Stamrengöring
  Byte liggande avloppsstam källare
   
2011 Byte undercentral för fjärrvärme
  Inst. värmeslingor i hängrännor och stuprör
  Inst. av takrasskydd
   
2012 Byte av reglerventiler för värmesystemet
  Inst. av termostater för alla element
  Injust. av värmesystemet
  Inst. av fastighetsnät för bredband
   
2013 Omb. gårdshusvind till lägenhetsdel
  Nytt tak gårdshus
  Tilläggsisolering gathusvind
  Nytt värmeregl.system med innegivare
  Byte hissmotor
  Ommålning fönster vån 5
   
2016 Byte trasig gasledning mot gatan
  Byte till energiglas, gårdstrapphus
  Lagning gårdsmur
   
2017 Totalrenovering källartoalett
  Fönsterrenovering, gatutrapphus
  Byte till energiglas, gatutrapphus
   
2018 Stamrengöring
  Installation bergvärmeanläggning
   
2019 Ommålning gårdstrapphus
   
2020 Avloppsstambyte källare gatuhus
  Ommålning gatutrapphus
  Byte ytterport
  Energideklaration
  OVK
   
2021 Fönsterrenovering